1. TECHNICKÉ POTÁPAČSKÉ PRÁCE:

 

Našu činnosť vykonávame pod vodou, resp. v uzavretých a kontaminovaných vzdušných priestoroch:

Inšpekcia a prieskum

·         Vyhotovenie videonahrávok a fotozáberov pod vodou, špeciálnymi kamerami.

·         Zistenie stavu.

·         Zber údajov a mapovacie úlohy pre hydrologické, hydrogeologické a topografické prieskumy.

·         Realizácia skúšobných vrtov do danej pôdy za účelom geologických kontrol, laboratórnych testov a analýz.

·         Identifikácia problémov, resp. vypracovanie plánov riešení pre ich elimináciu v prípade studní a potrubí; zistenie stavu, napr. prieskumy pevnosti a stability.

Inštalácia a údržba

·         Inštalácia a ukladanie potrubí a káblov pod lodné trasy, resp. pod vodu.

·         Inšpekcia a údržba nádrží nebezpečných látok a potrubí nebezpečných látok.

·         Údržba vodných trás (čistenie, rýpanie, posilnenie systémov pre ochranu brehov).

·         Oprava poškodených lodí, oprava a výmena lodnej skrutky.

·         Ostránenie kalu, vetranie, údržba a zistenie stavu palivového systému.

·         Odstránenie vody, vrátane odstránenia nežiaducich vôd a kvapalín zo stavenísk a z baní.

Búranie a čistenie

·         Rezanie kovových a betónových konštrukcií pod vodou.

·         Búranie kovových a betónových konštrukcií na povrchu a pod vodou, explozívnou technológiou.

·         Odstránenie kalu a blata z nádrží, zásobníkov a priemyselných kalových jazier.

·         Odstránenie kalu zo zásobníkov.

·         Rýpanie.

Výstavba

·         Debnenie a betónovanie pod vodou.

·         Výstavba systémov pre reguláciu vodných tokov.

·         Výstavba pilierov a hrádzí.

·         Realizácia základov pod vodou.

·         Výstavba viaduktov.

·         Projektovanie a realizácia systémov pre ochranu brehov.


Zachraňovanie vrakov a vyzdvihnutie vrakov

·         Vyzdvihnutie vrakov lodí, vodných prekážok, predmetov ohrozujúcich lodné cesty.


Ďalšie úlohy, súvisiace s technickým potápaním:

·         Odstránenie chýb.

·         Krasové zdroje, studne na získanie vody, galérie a zariadenia na odber vody.

·         Búranie, rezanie a vyzdvihnutie kovových konštrukcií.

·         Vylúčenie vody.

·         Krasové zdroje, studne na získanie vody, galérie a zariadenia na odber vody.

·         Realizácia prác v prostredí odpadových vôd, v kanalizačných systémoch, v čistiarniach odpadových vôd a v zariadeniach na správu odpadových vôd.

·         Stavebné úlohy.

·         Vraky, prekážky lodnej dopravy, objekty pôsobiace degeneráciu koryta.

·         Realizácia prác v prostredí nevhodnom na dýchanie alebo kontaminovanom plynom.

·         Záchrana z vody, zabezpečenie podujatí.

·         Zistenia hydrologického, hydrogeologického stavu, geodetické prieskumy, prieskum kvality vôd, poskytnutie údajov.

Vodohospodárske stavby, riešenie vôd, hospodárenie s vodou

Do okruhu našich činností patria práce napomáhajúce moderné a ekologické hospodárenie s vodou v prípade priemyselných a poľnohospodárskych podnikov a elektrární, ďalej práce patriace do celého okruhu rozvoja regionálnych oblastí a rozvoja infraštruktúry jednotlivých obcí.

Búvár Kft. so svojimi skúsenosťami získanými počas desaťročí vykonáva pravidelnú technickú kontrolu a výstavbu zariadení vodohospodárskych stavieb. Táto činnosť zabezpečí priebežnú a bezpečnú prevádzku týchto stavieb, ako aj včasné zistenie prípadných porúch, resp. hospodárne vykonanie intervenčných prác.

Medzi naše hlavné činnosti patria aj pravidelné a periodické kontroly riečných vodných kaskád, údolných priehrad, lodných plavebných komôr a splavov, malých stavieb križujúcich hrádze a vodohospodárskych stavieb elektrární. Táto kontrola sa spravidla skladá z prieskumu stability a hydrauliky a z prieskumov jednotlivých materiálov (prieskum stavu a pevnosti).

Existujú také špeciálne úlohy (kontrola statiky, prieskum priesakov, preskúmanie stavu zariadení a strojov vodného hospodárstva), pre realizáciu ktorých disponujú odborníci Búvár Kft. spoľahlivými prieskumnými metódami a postupmi.

Búvár Kft. dokáže úlohy z prostredia zabezpečenia služieb inžinierskych sietí (odvádzanie odpadových vôd, odvádzanie dažďových vôd, zabezpečenie pitnej vody) realizovať komplexným spôsobom.

Okrem vyššie uvedených skutočností spoločnosť vykonáva aj projektovaciu a realizačnú činnosť v oblasti odvádzania povrchových vôd, protipovodňovej ochrany a odvádzania podpovrchových vôd.

Realizujeme aj komplexnú projektovaciu a realizačnú činnosť jednotlivých stavieb, v prípade potreby prizvaním špeciálnych odborných projektantov.

Naše odborné oblasti:

·         Preskúmanie vodných kaskád.

·         Preskúmanie vodných elektrární.

·         Preskúmanie priehrad.

·         Kontrola údolných priehrad.

·         Kontrola hatí.

·         Kontrola stavebných častí tepelných elektrární.

·         Zásobovanie elektrární chladiacou vodou, riešenie ich odpadových vôd.

·         Riešenie vôd, protipovodňová ochrana.

·         Riešenie vôd, odvádzanie vôd a výstavba inžinierskych sietí súvisiacich s dopravnými investíciami.

·         Vypracovanie hydrologických štúdií.

·         Riešenie vôd rekultivovaných plôch.

·         Riešenie vôd intravilánov a extravilánov.

·         Riešenie malých vodných tokov.

·         Riešenie prívalových nádrží a záchytných kanálov.

·         Kanalizácia (odvádzanie splaškových vôd a dažďových vôd).

·         Previerky a výstavba čerpacích batérií.

 

2.PRÁCE KANALIZAČNÝCH POTÁPAČOV:

 

Čistenie kanálov

Naším hlavným profilom je realizácia prác v takom vzdušnom priestore, ktorý nie je vhodný na dýchanie, kde našu činnosť realizujeme autonómnymi chráničmi dýchania alebo zásobovaním vzduchom zo zemského povrchu. Vyzdvihnutím unášaných splavenín, smetí a iných materiálov nahromadených v kanalizácii a ich deponáciou zabezpečíme voľný prietok.

 

Revízie kanálov

Predmetný úsek kanálov vieme preskúmať modernou kamerou na prieskum kanálov. Pomocou počítadla vzdialenosti dokážeme jednoznačne identifikovať aj presnú vzdialenosť a tým umožniť, aby búracie práce boli realizované len na príslušných miestach. Kamerovou revíziou kanálov získame reálny obraz o technickom stave kanálu alebo potrubia a dokážeme zistiť miesto a smerovanie jednotlivých napojení a stav spojení. O výsledkoch realizovaného prieskumu odovzdávame našim objednávateľom video- a fotodokumentáciu.

 

Výstavba kanálov

Medzi nami vykonanými prácami výstavby kanálov sú okrem umiestnenia gravitačných kanalizačných potrubí s rozličnými priemermi (20–160 cm) aj činnosti súvisiace s tlačenými systémami a vybudovaním kanalizačných sietí s vákuumovým systémom.

Rekonštrukcia kanálov
Vykonávame prestavbu kanálov zo zastaralých tehlových a bauxitových betónových materiálov, resp. ich rekonštrukciu s technológiou bez odstránenia zeminy (NO DIG). Špecifickým črtom týchto rekonštrukcií je to, že počas uvedených prác musí byť zabezpečená nepretržitá prevádzka kanalizačnej siete.

 

REALIZÁCIA PRáC V PROSTREDí S ODPADOVÝMI VODAMI, V KANáLOCH, čISTIARNIACH ODPADOVýCH VôD, STAVEBNýCH PRVKOCH PRE MANIPULÁCIU S ODPADOVýMI VODAMI

- Oprava a výmena zariadení umiestnených pod vodou.
- Výmena aeračných zariadení biologických čistiarní v špeciálnom výstroji priemyselných potápačov pre prácu v odpadových vodách, pri nepretržitej prevádzke.
- Čistenie rúr realizovaných „krtkovým” zariadením, Ø 80–4000 mm.
- Úlohy kanalizačných potápačov a priemyselných kanalizačných potápačov realizovaných v hlavných zberných kanáloch, v ktorých je možné plazenie a chôdza.
- Zatvorenie hlavných a vedľajších prívodných potrubí (fixne alebo mobilným spôsobom), ich otvorenie napojením na sieť.
- Vytvorenie otvorov v stenách, zistenie stavu stien, čistenie a údržba stien.
- Spracovanie máp kanálov inžinierských sietí (zistenie a plánovanie).
- Údržba systémov pre prečerpávanie odpadových vôd.