VCA nemzetközi munkavédelmi vizsga

VCA NEMZETKÖZI MUNKAVÉDELMI VIZSGA az Európai Unió területén az építőiparban dolgozók részére

A VCA (németül SCC) minősítés biztonság­techni­kai és munkavédelmi előírások ismeretét jelenti.

A minősített egyén bizonyítványa igazolja, hogy tulajdonosa a VCA előírások által megkövetelt valamely szintet teljesítette, így az ahhoz a szint­hez rendelt munkákat elvégezheti. A fő gondolat, hogy a VCA bizonyítvány megszerzése szavatolja, hogy az ilyen végzettséggel rendelkező dolgozó mind magára, mind munkatársaira nézve „biz­ton­ságosan” fogja végezni azokat a tevé­keny­sé­ge­ket, amelyekre minősítést kapott.

A tanúsítvány megfelel a Benelux államokban és az Európai Unióban operatív munkakörben dolgozóktól elvárt VCA vizsgának.

 

A tanfolyam időpontja:

folyamatosan, minden hónapban, nagyobb csoportok jelentkezése esetén megbeszélés szerint

Következő tanfolyam időpontja:       Egyelőre nem indítunk!

Minimális létszám:                5 fő           ( max. 20 fő )

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, telefonon érdeklődhet a 70/414-8296-os telefonszámon Fazekasné Kiss Anita Képzési vezetőnél.

A VCA TANFOLYAM LEÍRÁSA:

Megnevezés: VCA tré­ning és   vizs­ga Szol­no­kon
A vizs­ga ál­tal meg­sze­rez­he­tő mi­nő­sí­tés B-VCA (Ba­sic Ele­ments of Sa­fety; SCC)   mi­nő­sí­tés
Kik­nek ajánl­juk: Min­den mun­ka­társ­nak, aki olyan te­vé­keny­sé­get   vé­gez, mely­hez a VCA ta­nú­sít­vány szük­sé­ges. A ta­nú­sít­vány   meg­fe­lel a Be­ne­lux ál­la­mok­ban ope­ra­tív mun­ka­kör­ben dol­go­zók­tól   el­várt VCA vizs­gá­nak, il­let­ve az SCC szab­vány­nak.
Mi­ért ér­de­mes a tré­nin­gen is részt ven­ni? A tré­nin­gen meg­szer­zett szem­lé­let­mód se­gít el­iga­zod­ni a VCA mun­ka­biz­ton­ság sza­bá­lyai kö­zött. Té­má­ja  a Be­ne­lux és a nem­zet­kö­zi mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyok, el­já­rá­sok be­mu­ta­tá­sa.   Az ok­ta­tó­ink ál­tal le­adott tan­anyag meg­egye­zik a ki­kül­dött tan­anyag­gal,   azon­ban a sze­mé­lyes je­len­lét­nek kö­szön­he­tő­en sok­kal gya­kor­la­ti­a­sabb,   be­fo­gad­ha­tóbb. A kép­zé­sen a részt­ve­vők fel­te­he­tik kér­dé­se­i­ket,   me­lye­ket ok­ta­tónk kész­ség­gel meg­vá­la­szol. Ed­di­gi ta­pasz­ta­la­ta­ink   alap­ján a vizs­ga előt­ti egy na­pos kép­zé­sen va­ló rész­vé­tel je­len­tő­sen   hoz­zá­já­rul a si­ke­res vizs­gá­hoz. Sta­tisz­ti­ká­ink azt mu­tat­ják,   hogy a tré­nin­gen részt­ve­vők jó­val ke­ve­sebb eset­ben kény­sze­rül­tek   pót­vizs­gá­ra.A tré­ning 08:00-től 15:00-ig tart.
A vizs­ga me­ne­te: A vizs­ga 15:00-tól 16:00-ig tart.1 óra   áll ren­del­ke­zés­re a 40 teszt­kér­dés meg­vá­la­szo­lá­sá­ra. A részt­ve­vő   leg­alább 28 he­lyes vá­lasz ese­tén meg­fe­lelt.
Mit hoz­zon ma­gá­val? Fény­ké­pes sze­mély­azo­no­sí­tó ok­ira­tot, il­let­ve az átutalt összeg igazolását.
A tan­anyag: A díj tar­tal­maz egy mun­ka­biz­ton­sá­gi  e-lear­ning tan­anya­got, mely a jelentkezést követően kerül e-mailen elküldésre.
   
A tré­ning és a vizs­ga hely­szí­ne: Bú­vár Kft. 5000 Szol­nok, Ti­sza­li­ge­ti sé­tány 19.
A tré­ning, a vizs­ga és a tan­anyag dí­ja: Bruttó 61.000.- Ft.
A fi­ze­tés mód­ja: Személyesen készpénzzel / átutalással